Bezpečnosť

Bezpečnosť

Aktuálnou a zásadnou v rozvoji každej spoločnosti sa stala hodnota informácií. Ako vo firemnom prostredí tak v každodennom živote. S rozvojom informačných technológií neustále rastie a stále exponenciálne bude. Dnes nerozhodujú o úspechu a neúspechu v podnikaní len nápady a minulé know-how, ale aj informácie. Je preto nevyhnutné mať efektívne riešenie ochrany oboch oblastí - informačných aktív aj fyzických objektov.

Služby a návrhy systémov pre:

 • zabezpečenie počítačových sietí pomocou firewall systémov
 • systémy detekcie a prevencie prienikov (IDS / IPS)
 • antivírusovú, antispamovú, resp. AntiX ochranu na úrovni internetových brán
 • ochranu webových stránok a portálov
 • systémy vyhľadávania zraniteľností (vulnerability assessment)
 • penetračné testovanie

Zabezpečenie ochrany dát:
 • WEB / Data security
 • ochrana pred únikom informácií (DLP)
 • bezpečnosť pracovných staníc (EndPoint Security)
 • bezpečnosť mobilných zariadení (Mobile Device Management)
 • správu používateľov a riadenie prístupových práv
 • nástroje podporujúce IDM
 • riadenie prístupov (AM)
 • autentifikačné zariadenia a ich manažment (smartcards, USB tokeny, Soft tokeny, OTP)
 • PKI, elektronický podpis (EP), zaručený elektronický podpis (ZEP)
 • hardvérové bezpečnostné moduly (HSM)

Riešenia na zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií:
 • systémy riadenia identity a centrálne adresárové systémy
 • riešenia pre ochranu počítačových sietí
 • systémy monitorovania udalostí a incidentov
 • systémy ochrany informácií a systémy na kontrolu obsahu
 • antimalware a antispamové systémy
 • kryptografické systémy

Security assessment:
 • posudzovanie bezpečnosti webových aplikácií
 • správu bezpečnostných politík, postupov, konfigurácií a riadenie rizík (GRCM)
 • zabezpečenie kontroly integrity
 • audit bezpečnostných vlastností aplikácií
 • zabezpečenie súladu s legislatívou, normami a štandardmi v oblasti informačnej bezpečnosti
 • tvorba bezpečnostných politík a ostatnej bezpečnostnej dokumentácie
 • vypracovávanie bezpečnostných projektov a analýz rizík
 • audity v oblasti informačnej bezpečnosti
 • riadenie kontinuity činností (BCM), vypracovávanie plánov obnovy a plánov kontinuity (DRP / BCP)
 • zabezpečenie ochrany osobných údajov
 • zabezpečenie súladu s požiadavkami štandardov pre informačné systémy verejnej správy
 • outsourcing v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti
 • školenie a vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti

Kontaktné informácie

Adresa:

Stolárska 35, 831 06 Bratislava, Slovensko

Email:

objednavky@lj.sk

Telefón:

+421 918 77 00 55

IČO:

36207799

DIČ:

SK2021580968
© Copyright L.J.Service s.r.o.

Search